Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

PP Twine we PE daňyjy lenta üçin uzak wagtlap plastik üfleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

Plastmassa üfleýän maşyn, howany sowatmak arkaly göz ýaşardyjy film döretmekdir.Onuň galyndy halka görnüşinde, şonuň üçin taýýar ekiz goşa gatlakly.“T-die” önümçilik liniýasynyň edişi ýaly, taýýar ekiz dürli ugurlarda başgaça çagyrylýar, meselem, rafiýa, sim, sulti, pyçakly ekiz, göz ýaşardyjy film, bölünen film, tekiz ýüplük we ş.m. Önümçilik liniýasy hem öndürip biler. Awtomatiki gaplaýyş enjamynda ulanyp boljak PE daňyjy lenta.


 • Material:PP PE
 • Funksiýa:PP goşa we PE daňyjy lenta üçin
 • Ekstruderiň ululygy:65 & 80 & 90 & 110
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Tehniki parametrler

  Görnüşi

  KHSJ-B65

  KHSJ-B80

  KHSJ-B90

  KHSJ-B110

  Buraw diametri (mm)

  65

  80

  90

  110

  Jemi kuwwat (kw)

  60

  70

  80

  90

  Hakyky sarp ediş (kw)

  30

  35

  40

  45

  Önümçilik (kg / gün)

  1000

  1500

  2000

  3000

  Ölçegleri (m)

  16 × 3 × 5

  18 × 3 × 5

  20 × 3 × 5

  22 × 3 × 5

  Jemi agram (t)

  4.5

  5.5

  6.5

  7.5

  Funksiýa

  Bu enjamyň taýýar önümleri gaplaýyş ýüpi, oba hojalygy, ekiz ekiz, awtomatiki daňyjy lenta we ş.m. ýaly dürli ýüpleri ýasamak üçin ulanylýar. .Mundan başga-da, bükülen ekiz topy ýa-da bükülen ekiz çemçe edip bilýän öwrümli ekiz ýasamak üçin öwrüp biler.Baglaýjy lenta gaplamak we zähmet çykdajylaryny azaltmak üçin gönüden-göni balerlerde işläp biler.

  a.-baler-goşa ýasaýjy maşyn
  b.-pp-goşa ýasaýjy maşyn
  c.-raffia-goşa ýasaýjy maşyn
  d.-ýüp-egirme maşyn
  e.-pp-goşa maşyn
  f.-pe-daňýan görnüşli ýasaýjy maşyn

  Haryt wideosy

  Enjamlaryň artykmaçlyklary

  Zawodymyz tarapyndan öndürilen plastmassa üfleýji maşyn köp wezipeli we tygşytly.Enjamlarymyz, dünýäniň dürli ýurtlarynyň bazar zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin has baý görnüşi hödürläp biler ýaly, köpüklemek, köpeltmek we nagyşlamak prosesini gowulandyrdy.Şeýle hem enjam, zähmeti has netijeli tygşytlap bilýän we howa menzillerinde we gaplaýyş pudaklarynda giňden ulanylýan awtomatiki balerlerde ulanylyp bilinýän lenta ýasamak üçin amatlydyr.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýamyz müşderiler tarapyndan täze önüm hökmünde garşy alynýan ekstruder galyp ýaly esasy bölekleri üýtgedip, iki reňkli plastmassa ekiz öndürip biler.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň