Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Neýlon materialynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

4a1a33ec

Neýlon molekulýar formulasynda amido topary bar, amido topary suw molekulasy bilen wodorod baglanyşygyny emele getirip biler, şonuň üçin suwuň uly siňdirilmegine eýe.Neýlonyň dürli häsiýetleri, sorulýan suwuň mukdaryna görä üýtgeýär.Çyglylygyň siňdirilmegi ýokarlananda, neýlonyň hasyllylygy peselýär, ýöne hasyllylygyň uzalmagy we täsir güýji ýokarlanar.Temperatureokary temperatura neýlonyň täsir güýjüni we berkligini ýokarlandyrýar

Neýlonyň esasy artykmaçlyklary aşakdakylar:

  1. Mechanokary mehaniki güýç, gowy berklik, ýokary dartyş we gysyjy güýç.Neýlonyň aýratyn dartyş güýji metaldan has ýokarydyr;neýlonyň aýratyn gysyş güýji metal bilen deňeşdirilýär, ýöne berkligi metalyňky ýaly gowy däl.Dartyş güýji hasyl güýjüne ýakyn, ABS-den iki esse köp.Şok we stres titremesini siňdirmek ukyby güýçli, täsir güýji adaty plastmassadan has ýokary we asetal rezinden has gowudyr.
  2. Ajaýyp ýadawlyga garşylyk, bölekler birnäçe gezek inflýasiýadan soň asyl mehaniki güýjüni saklap bilýärler.Köplenç eskalator tutawaçlary, täze welosiped plastmassa jantlary we döwürleýin ýadawlyk täsiri aç-açan ýüze çykýan beýleki ýagdaýlar köplenç PA ulanylýar.
  3. Softokary ýumşadyjy nokat we ýylylyga garşylyk (neýlon 46 ýaly, ýokary kristal neýlonyň ýylylygy ýoýmak temperaturasy ýokary we ony uzak wagtlap 150 dereje ulanyp bolýar. PA66 aýna süýüm bilen berkidilenden soň, ýylylygyň ýoýulmagy has ýokary bolýar 250 derejeden ýokary).

Neýlonyň esasy kemçilikleri aşakdakylar:

  1. Suwy siňdirmek aňsat.Waterokary suw siňdirişi.Onuň doýgun suwy 3% -den gowrak bolup biler, bu belli bir derejede ölçegli durnuklylyga we elektrik aýratynlyklaryna, esasanam inçe diwarly bölekleriň galyňlaşmagyna täsir edýär;suwuň siňdirilmegi plastmassanyň mehaniki güýjüni hem ep-esli azaldar.Materiallar saýlanylanda, ulanyş gurşawynyň täsiri we beýleki komponentler bilen gabat gelýän takyklygy göz öňünde tutulmalydyr.
  2. Lightagtylygyň pes garşylygy.Uzak möhletli ýokary temperatura gurşawynda howadaky kislorod bilen okislener we reňk başda goňur öwrüler, soň bolsa ýer döwüler we ýarylar.
  3. Sanjym galyplary üçin berk tehniki talaplar: yz çyglylygynyň bolmagy, galyplaryň hiline uly zyýan ýetirer;önümiň ölçegli durnuklylygyny ýylylyk giňelmegi sebäpli dolandyrmak kyn;önümde ýiti burçlaryň bolmagy stresiň konsentrasiýasyna we mehaniki güýjüň azalmagyna getirer;Deň däl galyňlyk işiň ýoýulmagyna we deformasiýasyna getirer;gaýtadan işlemek wagtynda ýokary takyk enjamlar talap edilýär.

“Laizhou Kaihui Machinery Co., Ltd.” öndürijidirplastik ekstruziýa çyzyklaryPP, PE, PA, PET & PVC üçin.30 ýyl töweregi önümçilik tejribesi bilen, KHMC bu pudakda öňdebaryjy öndürijileriň birine öwrüldi we hili birinji orunda durýar.Maşynlarymyz 50-den gowrak ýurda eksport edildi we gowy abraý gazandy.


Iş wagty: Awgust-01-2022