Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

PE materialynyň üç görnüşi barada esasy bilim (II)

3. LLDPE

LLDPE zäherli däl, tagamsyz we yssyz, dykyzlygy 0.915 bilen 0.935g / cm3 arasynda.Katalizatoryň täsiri astynda etileniň kopolimeridir we ýokary basyş ýa-da pes basyş bilen polimerlenen katalizatoryň täsiri astynda az mukdarda α-olefin.Adaty LLDPE-iň molekulýar gurluşy çyzykly oňurga bilen az ýa-da uzyn şahasy bilen häsiýetlendirilýär, ýöne käbir gysga şahalary öz içine alýar.Uzyn zynjyr şahalarynyň ýoklugy polimi has kristal edýär.

LDPE bilen deňeşdirilende LLDPE ýokary güýç, gowy berklik, güýçli berklik, ýylylyga garşylyk we sowuga garşylyk ýaly artykmaçlyklara eýedir.

Gysgaça jemläň

Gysgaça aýtsak, ýokardaky üç material dürli sahypalara garşy taslamalarda möhüm wezipeleri ýerine ýetirýär.HDPE, LDPE we LLDPE hemmesi gowy izolýasiýa, çyglylyga garşy we suwdan goramaga garşy häsiýetlere eýedir we zäherli, tagamsyz we yssyz häsiýetleri olary oba hojalygynda, suw hojalygynda, emeli köllerde, suw howdanlarynda we derýalarda giňden ulanýar we güýçli işleýär. Hytaýyň Oba hojalygy ministrliginiň Balykçylyk býurosy, Şanhaý balykçylyk ylymlary akademiýasy we Balykçylyk enjamlary we gurallary instituty tarapyndan mahabatlandyryldy we meşhurlandy.

Güýçli kislotanyň, güýçli bazanyň, güýçli oksidantyň we organiki erginçiniň orta gurşawynda HDPE we LLDPE-iň maddy aýratynlyklary gowy ulanylyp we ulanylyp bilner, esasanam güýçli kislota, aşgar, güýçli okislenme we organiki erginlere garşy HDPE häsiýetleri.Bu tarap beýleki iki materialdan has ýokary, şonuň üçin himiýa we daşky gurşawy goramak pudaklarynda HDPE-e garşy we poslama garşy rulon doly ulanyldy.

LDPE şeýle hem gowy kislota, aşgar, duz ergin aýratynlyklaryna eýedir we oňat giňelişine, elektrik izolýasiýasyna, himiki durnuklylygyna, gaýtadan işleýiş ýerine ýetirijiligine we pes temperatura çydamlylygyna eýe, şonuň üçin oba hojalygynda, suw hojalygynda, gaplamasynda ulanylýar, esasanam pes temperatura gaplamalarynda giňden ulanylýar we kabel materiallary.

Theplastik ekstruding maşynlaryKHMC tarapyndan öndürilen, esasan monofilament ýüp ýasamak üçin HDPE ulanyň.Enjamymyz tarapyndan ýasalan plastmassa ýüp ýokary güýç we ýokary hilli.

e4ca49e9


Iş wagty: 17-2022-nji awgust